23561676 1574824183

 

รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)

รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)

รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี 2564

การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564

images

weekly19082554 8

รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี 2563

การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563

images

weekly19082554 8

รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี 2562

การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2562

images

weekly19082554 8