23561676 1574824183

 

ศูนย์การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

ศูนย์การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 27/2562 (20พ.ย.62)
     ➤   หนังสือ ที่ มท 0206.2/ว 7029 
            สิ่งที่ส่งมาด้วย
     ➤          ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 27/2562

 

การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2562 (14พ.ย.62)
     ➤   หนังสือ ที่ มท 0206.2/ว 6899 
            สิ่งที่ส่งมาด้วย
     ➤          ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2562 
    ➤        Clip: รณรงค์แยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีของคนในชุมชน

 

การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25/2562 (7พ.ย.62)
     ➤   หนังสือ ที่ มท 0206.2/ว 6747 
            สิ่งที่ส่งมาด้วย
     ➤          ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25/2562

 

การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24/2562 (25ต.ค.62)
     ➤   หนังสือ ที่ มท 0206.2/ว 6426 
            สิ่งที่ส่งมาด้วย
     ➤          ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24/2562

 

การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23/2562 (17ต.ค.62)
      ➤   หนังสือ ที่ มท 0206.2/ว 6237 
            สิ่งที่ส่งมาด้วย
     ➤          ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23/2562

 

การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22/2562 (17ต.ค.62)
    ➤   หนังสือ ที่ มท 0206.2/ว 6234 
            สิ่งที่ส่งมาด้วย
     ➤          ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22/2562

 

การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2562 (8ต.ค.62)
    ➤   หนังสือ ที่ มท 0206.2/ว 6073 
            สิ่งที่ส่งมาด้วย
     ➤          ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2562

 

การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20/2562 (27ก.ย.62)
   ➤   หนังสือ ที่ มท 0206.2/ว 5734 
          สิ่งที่ส่งมาด้วย
   ➤          ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20/2562

 

การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2562 (17ก.ย.62)
   ➤   หนังสือ ที่ มท 0206.2/ว 5526 
          สิ่งที่ส่งมาด้วย
   ➤          ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2562

 

การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2562 (13ก.ย.62)
   ➤   หนังสือ ที่ มท 0206.2/ว 5458 
          สิ่งที่ส่งมาด้วย 
   ➤          ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2562

 

การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2562 (5ก.ย.62)
   ➤   หนังสือ ที่ มท 0206.2/ว 5311 
          สิ่งที่ส่งมาด้วย
        ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2562 
  ➤  Clip: ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตและคนใกล้ชิดใช้ประโยชน์จากสิทธิ UCEP ได้ฟรีทันที

 

การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2562 (28ส.ค.62)
   ➤   หนังสือ ที่ มท 0206.2/ว 5129 
          สิ่งที่ส่งมาด้วย
   ➤          ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2562 
   ➤          Clip: ประชาชนมีเฮ! มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ

 

การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2562 (21ส.ค.62)
   ➤   หนังสือ ที่ มท 0206.2/ว 4950 
          สิ่งที่ส่งมาด้วย
   ➤         ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2562

 

การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2562 (8ส.ค.62)
    ➤   หนังสือ ที่ มท 0206.2/ว 4730
            สิ่งที่ส่งมาด้วย
    ➤          ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2562

 

การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2562 (19ก.ค.62)
        หนังสือ ที่ มท 0206.2/ว 4294 
            สิ่งที่ส่งมาด้วย
             
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2562

 

การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/2562 (15ก.ค.62)
        หนังสือ ที่ มท 0206.2/ว 4174
          สิ่งที่ส่งมาด้วย
             
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/2562    

 

การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2562 (24มิ.ย.62)
         หนังสือ ที่ มท 0206.2/ว 3782
           สิ่งที่ส่งมาด้วย 
             
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2562

 

การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2562 (14มิ.ย.62)
    ➤    หนังสือ ที่ มท 0206.2/ว 3553
          สิ่งที่ส่งมาด้วย
             
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2562
             Clip: OTOP Midyear 2019

 

การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2562 (7มิ.ย.62)
    ➤    หนังสือ ที่ มท 0206.2/ว 3391
          สิ่งที่ส่งมาด้วย
             ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2562
             Clip: โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

 

การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2562 (30พ.ค.62)
       หนังสือ ที่ มท 0206.2/ว 3250
          สิ่งที่ส่งมาด้วย
             ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2562 

 

การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2562 (24พ.ค.62)
       (หนังสือ ที่ มท 0206.2/ว 3089)
          (สิ่งที่ส่งมาด้วย)
              ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2562
           Spot: คนพร้อม - รถพร้อม ศึกษาเส้นทาง เดินทางปลอดภัย
       Clip: กฟผ.แนะนำวิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงานและประหยัดค่าไฟ

 

การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2562 (13พ.ค.62)
       (หนังสือ ที่ มท 0206.2/ว 2872)
          (สิ่งที่ส่งมาด้วย)
              ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2562
              Clip: เลือกซื้อ เลือกกิน อาหารทะเลให้ปลอดภัยในช่วงหน้าร้อน
              Clip: สังเกตน้ำแข็งก่อนซื้อ

     

การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2562 (25เม.ย.62)
       (หนังสือ ที่ มท 0206.2/ว 2547)
          (สิ่งที่ส่งมาด้วย)
              ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2562
              Clip: พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฉบับประชาชน 

 

การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2562 (18เม.ย.62)
       (หนังสือ ที่ มท 0206.2/ว 2404)
          (สิ่งที่ส่งมาด้วย)
              ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2562  

 

การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2562 (29มี.ค.62)
       (หนังสือ ที่ มท 0206.2/ว 2045)
          (สิ่งที่ส่งมาด้วย)
              ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2562

 

การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2562 (22มี.ค.62)
       (หนังสือ ที่ มท 0206.2/ว 1863) 
          (สิ่งที่ส่งมาด้วย)
              ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2562