23561676 1574824183

 

นโยบายหรือการตีความ

นโยบายหรือการตีความ

คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง (8มิ.ย.64)

images

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (29ม.ค.64)

images

เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

images

ประกาศหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการฯทางอินเตอร์เน็ต (4 ก.ย.61)

images

ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา

images

เจตนารารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

images

ผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษย์ชน

images

คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง

images