23561676 1574824183

 

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2561

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลโพนทอง ประจำวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

images

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลโพนทอง ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2561

images

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลโพนทอง ประจำวันที่ 3 กันยายน 2561

images

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลโพนทอง ประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2561

images

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลโพนทอง ประจำวันที่ 2 กรกฎาคม 2561

images

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลโพนทอง ประจำวันที่ 4 มิถุนายน 2561

images

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลโพนทอง ประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2561

images

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลโพนทอง ประจำวันที่ 2 เมษายน 2561

images

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลโพนทอง ประจำวันที่ 5 มีนาคม 2561

images

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลโพนทอง ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

images

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลโพนทอง ประจำวันที่ 7 มกราคม 2561

images