23561676 1574824183

 

แผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดหาพัสดุ

การจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปี แบบ ผด.3 งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560

images