23561676 1574824183

 

รวม พ.ร.บ.ต่างๆ

พ.ร.บ.

การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการนำเรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (20 มิ.ย.61)

images

ขอให้กำชับหน่วยงานในสังกัดให้ถือปฏิบัติตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด (20 มิ.ย.61)

images

(พ.ร.บ.)พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

images

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
ในการนี้ จังหวัดจึงขอให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และอำเภอเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ต่อไป ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์จังหวัดร้อยเอ็ด www.roiet.go.th หัวข้อ "ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม" ชื่อเรื่อง "เอกสารเผยแพร่ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ เดือนพฤษภาคม 2560"

images

การให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.59

images

สรุปประเด็นสำคัญการประชุมหารือข้าราชการประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 7-2559 30 พ.ค.59

images

(พ.ร.บ.)พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554

images

(พ.ร.บ.)พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ.2553

images

(พ.ร.บ.)พระราชบัญญัติธุระกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551

images

(พ.ร.บ.)พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

images

(พ.ร.บ.)พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543

images

(พ.ร.บ.)พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541

images

(พ.ร.บ.)พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

(พ.ร.บ.)พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518

images