23561676 1574824183

 

ประกาศ / คำสั่ง / คู่มือ

ประกาศ / คำสั่ง / คู่มือ

ประกาศเทศบาลตำบลโพนทอง ให้เจ้าของป้ายที่มีป้ายติดตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโพนทองไปรับแบบแสดงรายการภาษีป้ายและกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำปี 2565 (14ธ.ค.64)

images

คำสั่งแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง (9มิ.ย.64)

images

การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 (14พ.ค.64)

images

ประชาสัมพันธ์การคืนหลักประกันสัญญา (5เม.ย.64)

images

ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 ทางอินเตอร์เน็ต (4ก.พ.64)

images

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 (27ม.ค.64)

images

ขยายเวลาประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 ทางอินเตอร์เน็ต (31มี.ค.63)

images

เลื่อนกำหนดการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการ ประจำปี 2563

images

ขอความอนุเคราะห์ประกาศการคืนหลักประกันสัญญา (15ต.ค.62)
ด้วยงานพัสดุ กองคลังเทศบาลตำบลโพนทอง ขอความอนุเคราะห์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักปลัดเทศบาล ประกาศการคืนหลักประกันสัญญาทางอินเตอร์เน็ต ให้แก่ผู้ประกอบการ/ร้านค่า/บุคคลธรรมดา ระหว่างปี 2543-2553 จำนวน 19 ราย รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

images

แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างป้อมยามเทศกิจโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8ต.ค.62)

images

คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ ๘๗๒/๒๕๖๒ ลว. ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ให้นางธนวรรณ ศรีบุญรัตน์ เป็นตำแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง ทั้งนี้ตั้งแต่่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

images

สอบราคา งานปรับ เกลี่ย ตัด ถมที่ บดอัด สถานที่ก่อสร้างหมู่บ้านมั่นคงแวงใหม่พัฒนา ม.3 ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด (1ก.ค.62)

images

คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

images

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำชี (24พ.ค.62)

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำชี ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จึงกำหนดให้มีการจัดประชุมเพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

images

กำหนดบริเวณที่สามารถขออนุญาตดูดทราย(zoning)ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด (29เม.ย.62)

images

การแบ่งงาน การบริหารงาน และการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการเทศบาลตำบลโพนทอง ประจำปีงบประมาณ 2562

images

มอบหมายงานในหน้าที่ของพนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ 2561

images

งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2561 (14ธ.ค.61)

images

แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการตามมาตราการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลโพนทอง (1ธ.ค.61)

images

อนุญาตการใช้เสียง

images

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

images

ภาษีบำรุงท้องที่

images

ภาษีป้าย

images

ขอรับบำเหน็จตกทอด

images

ขอรับบำเหน็จปกติ

images

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

images

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

images

การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์

images

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป

images

การขอต่อใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

images

การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

images

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

images

การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

images

การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

images

การขออนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์

images

การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

images

การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลโพนทอง

images

จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลโพนทอง

ประกาศเทศบาลตำบลโพนทอง

images

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทำไม้หวงห้ามประเภท ก ในที่ดินกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครองหรือที่ดินของรัฐ กรณี เกิดภัยธรรมชาติหรือมีเหตุจำเป็น

images

จัดตั้งสุขาภิบาลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

images

เปลี่ยนชื่อเทศบาล

images

คำสั่งเทศบาลตำบลโพนทอง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการประจำเทศบาลตำบลโพนทอง ประจำปี 2560

images

มาตราการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลโพนทอง (1ธ.ค.59)

images