23561676 1574824183

 

โครงสร้างบริหารงานกอง

โครงสร้างบริหารงานกอง

โครงสรางองคกร 123 

กองการศึกษา Division Of Education                      

กองคลัง Division Of Finance  

กองช่าง Division Of Public Work

กองสาธารณสุข Division OF Public Health and Environment

ภาระงานกองงาน สำนักปลัด  Office of the Municipal Clerk