23561676 1574824183

 

สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564

images

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

images

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564

images

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564

images

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564

images

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

images

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564

images

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

images

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564

images

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564

images

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

images

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564

images