23561676 1574824183

 

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

จัดซื้อ-จัดจ้าง

การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (5ม.ค.65)

images

การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ จำนวน 3 โครงการ (8ก.ย.64)

images

การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ จำนวน 3 โครงการ (14ก.ค.64)

images

การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ จำนวน 1 โครงการ (14มิ.ย.64)

images

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2563 ทางอินเตอร์เน็ต (21พ.ค.64)

images

การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ จำนวน 9 โครงการ (10มี.ค.64)

images

การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ จำนวน 2 โครงการ (25ก.พ.64)

images

ขอส่งสำเนาแผนจัดหาพัสดุ(ผด.2)และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(ผด.5)ประจำปี2564 ทางอินเตอร์เน็ต (11พ.ย.63)

images

ส่งสำเนาแผนจัดหาพัสดุ(ผด.2)และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจ้ดจ้าง(ผด.5)ประจำปี2564ทางอินเตอร์เน็ต (11พ.ย.63)

images