23561676 1574824183

 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (พ.ศ.2558-2560)

 

2. แผนยุทธศาสตร์พัฒนาด้านท่องเที่ยว (พ.ศ.2558-2560)