23561676 1574824183

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสน์และการพัฒนา

 

 

 

 “ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลโพนทอง” 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

        พัฒนาและปรับปรุงและเพิ่มความสะดวกสบายแก่ชาวบ้านเทศบาลตำบลโพนทอง  โดยจัดให้มี น้ำประปา ไฟส่องสว่าง หนทางดี  แหล่งน้ำใสสะอาด พัฒนาเส้น  ทางคมนาคม และวิศวกรรมจราจรทางบก ภายในท้องถิ่นและเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่น  พัฒนาปรับปรุงและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอย่างทั่วถึง  และเพียงพอ ส่งเสริมและสนับสนุนการวางเเผนผัง เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการขั้นพื้นฐานอย่างมีมาตรฐาน

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาด้านการท่องเที่ยว

        แนวทางการพัฒนา   สร้าง  พัฒนา  ฟื้นฟู   และอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถาน  ศาสนสถาน  แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติต่าง ๆ และแหล่ง   ท่องเที่ยวใหม่  ส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลโพนทองให้เป็นที่รู้จักทั่วไปของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นตระหนักถึงความสำคัญและปรับปรุงพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

         แนวทางการพัฒนา  การจัดการศึกษาและสนับสนุน การศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีอย่างเพียงพอทั่วถึง  ได้มาตรฐานและสอดคล้อง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริม   สืบสานจารีตประเพณี  ศาสนา  และวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่คู่กับท้องถิ่น สืบไป พัฒนา  และส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีมาตรฐานทั่วทั้งเขตเทศบาลตำบลโพนทอง  การพัฒนาคนให้มีคุณธรรม   จริยธรรม   นำความรู้เกิดภูมิคุ้มกันเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  ให้คงอยู่สืบไป

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาด้านเศรษฐกิจ

          แนวทางการพัฒนา     พัฒนา  สนับสนุน  และส่งเสริมอาชีพ  การสร้างงาน  สร้างรายได้ให้กับประชาชน   พัฒนาแหล่งน้ำ   และการชลประทาน   ส่งเสริม  และสนับสนุนการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพ  จัดให้มี  และบำรุงรักษาตลาด  เพื่อรองรับสินค้าที่ผลิตได้ของประชาชน   ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง  และเกษตรอินทรีย์    การพัฒนาการผลิตและการจำหน่ายข้าวหอมมะลิ    ส่งเสริม  สนับสนุน  ระบบสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลมีอาชีพสุจริต  เพิ่มพูนรายได้  ปรับปรุงพัฒนาและส่งเสริมให้เป็นแหล่งนำรายได้มาสู่ชุมชน    
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

          ส่งเสริมสุขภาพอนามัยชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน  สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  ส่งเสริม  และสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  เสริมสร้างมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   ส่งเสริมการสร้างความสมานฉันท์เอื้ออาทรในสังคม  เสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย  ให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีการดำเนินชีวิตในสังคมไทย  จัดให้มี  และบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬา  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ   ส่งเสริมการออกกำลังกาย  แข่งขันกีฬา  และนันทนาการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  สิ่งแวดล้อม  ทรัพยากรธรรมชาติ  และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า  จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย  การจัดการขยะ  และสิ่งปฏิกูลส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  การสุขาภิบาลและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

         ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น   พัฒนาการรับรู้  ข้อมูลข่าวสารของประชาชน  ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง  ร่วมมือและเกื้อกูลกันในการพัฒนาท้องถิ่น ปรับปรุงและพัฒนาความรู้   ความสามารถบุคลากร  พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ปรับปรุง  พัฒนาและจัดให้มีเครื่องมือ  เครื่องใช้  และสถานที่ปฏิบัติงานให้ทันสมัย  สะดวก  เอื้ออำนวยต่อการให้บริการประชาชน     ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริการประชาชน  พัฒนาการจัดเก็บรายได้และปรับปรุงการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  การรักษาความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง