23561676 1574824183

 

การจัดการองค์ความรู้ KM

การจัดการความรู้

ความหมายของ"การจัดการความรู้" (Knowledge Management : KM)

การจัดการความรู้ หรือ KM ซึ่งย่อมาจากคำว่า "Knowledge Management"  คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการซึ่งกระจัดการจายอยู่ในตัวบุลคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด (อ้างอิงจาก สำนักงาน ก.พ.ร.)

KM ไม่ใช่เป้าหมาย แต่เป็นเครื่องมือ ที่จะช่วยให้มีการสร้าง รวบรวม จัดระบบ เผยเพร่ ถ่ายโอนความรู้ที่เป็นประโยชน์เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ทันเวลา และทันเหตุการณ์ จะส่งผลให้การปฏิบัติงานของคนในองค์กรมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organiztion)

รายละเอียดเพิ่มเติม 

 

การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ 25/2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคาร สปน. (28มิ.ย.62)

การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม ครั้งที่ 18/2562 องค์คณะที่ 3 ณ ห้องประชุม พลเอก บุญเรือน บัวจรูญ ชั้น 1 อาคาร สปน. (27มิ.ย.62)

การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม เวลา 09.30 น. องค์คณะที่ 2 ณ ห้องประชุม 201 อาคาร สปน. (26มิ.ย.62)

การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคมฯ องค์คณะที่ 1 ครั้งที่ 21/2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคาร สปน. (26มิ.ย.62)

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจาณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน ครั้งที่ 25/2562 ณ ห้องประชุม สขร. อาคาร สปน. (25มิ.ย.62)