23561676 1574824183

 

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2559

การประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2559

images

การประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2559

images

การประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2559

images

 การประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2559

images

การประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2559

images

การประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2559

images

การประชุมปลัดฯ/รองปลัดฯ/ผอ.กอง/หน.ฝ่าย วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2559

images

การประชุมปลัดฯ/รองปลัดฯ/ผอ.กอง/หน.ฝ่าย วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559

images

การประชุมปลัดฯ/รองปลัดฯ/ผอ.กอง/หน.ฝ่าย วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2559

images

weekly19082554 8

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2558

การประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2558

images

การประชุมคณะผู้บริหาร วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2558

images

การประชุมคณะผู้บริหาร วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2558

images