15300530 1190182574410573 1760179687 n

 

รายงานผลตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./ส.ถ.

รายงานผลตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./ส.ถ.

รายงานผลตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./ส.ถ. ประจำปี 2559

รายงานการผลการประเมินประสิทธิภาพขององศ์กรส่วนท้องถิ่น สถ-อปท.(เทศบาลตำบลโพนทอง)

images