23561676 1574824183

 

รายงานผลตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./ส.ถ.

รายงานผลตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./ส.ถ.

รายงานผลตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./ส.ถ. ประจำปี 2561

รายงานกองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระดาษทำการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี การพัสดุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 ถึงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2562)

images

weekly19082554 8