23561676 1574824183

 

การอนุมัติโครงการและภาพถ่าย

การอนุมัติโครงการและภาพถ่าย

การอนุมัติโครงการและภาพถ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำรูปตัวอยู่บ้านโนนสวรรค์ จากบ้านนายจีระถึงบ้านนางบุญชู คำสิงห์ชัย หมู่ 3 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2559

images

  

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำบ้านคำแวง จากบ้านนายอุดรถึงบ้านวิเชียร หมู่ 7 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559

images

 

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำบ้านขมิ้น จากบ้านนางลำพองถึงบ้านนางรุจิรา หมู่ 8 ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559

images

 

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำบ้านหนองนกเป็ดพัฒนา จากหน้าบ้านนายสุพงศ์ถึงบ้านนางพิษณุ ต่อจากจุดเดิม หมู่ 16 ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559

images

 

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำบ้านคำแข้ จากบ้านนางสังเวียนถึงวัดอินทาวาส หมู่ 6 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2559

images

 

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำบ้านหนองนกเป็ดใต้ จากหน้าบ้านนางสุพรมถึงสี่แยกบ้านนางฐาปณีย์ หมู่ 2 ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2559

images

 

โครงการก่อสร้างร่องระบายบ้านเดื่อ คุ้มทรามวัยโสภาต่อจากจุดเดิม หมู่ 4 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2559

images

 

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากบ้านโคกพัฒนาถึงบ้านขมิ้น ต่อจากจุดเดิม หมู่ 10 ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2559

images

 

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยข้างวัดทางไปเมรุ หมู่ 7 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2559

images

 

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำบ้านแวงเหนือ จากบ้านนายอุไร คชมิตรถึงบ้านเกษตรมนูญ หมู่ 1 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2559

images

 

โครงการลงลูกรังบ้านเกษตร ซอยร่วมพัฒนาสุดซอย หมู่ 11 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2559

images