23561676 1574824183

 

มติคณะรัฐมนตรี

มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย

ขอให้กำชับหน่วยงานในสังกัดให้ถือปฏิบัติตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด (20 มิ.ย.61)

images

ขอให้กำชับหน่วยงานในสังกัดให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

images

การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือ ขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ

images

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิลาลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พุทธศักราช 2560 

images

มติคณะรัฐมนตรี เรื่องมาตราการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559

images

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 20 เมษายน 2558 เรื่อง รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ลว. 22 เมษายน 2558

images

มติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อ 2 กันยายน 2557 เรื่อง มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ลว. 5 กันยายน 2557

images

มติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อ 2 กันยายน 2557 เรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ลว. 5 กันยายน 2557

images

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและ  เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

images

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 เรื่อง มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพิ่มเติม

images

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556 เรื่อง ขอขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง (ระยะที่ 12 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556)

images

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รับทราบมติคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ครั้งที่ 5-2556 เมื่อวันที่ 20

images

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของทางราชการ

images

มติคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ เมื่อวันที่ 3  กันยายน 2556 เรื่อง รับทราบมติคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณครั้งที่ 7-2

images

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 เรื่อง รับทราบ มติคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐครั้งที่ 8-2556 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556

images

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 เรื่องการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท

images

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินประจำปี   งบประมาณ พ.ศ. 2555

images

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555  เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย

images

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555  เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

images

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์และ มาตรฐานการตรวจรับงานโครงการขุดลอกคูคลอง

images

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ครั้งที่ 2-2555

images

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2555 เรื่อง การผ่อนผันการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555

images

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

images

มติคณะมนตรีทบทวนเกี่ยวกับการจ้างเอกชนเป็นผู้ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างเมื่อวันที 22 มีนาคม 2536

images

มติคณะรัฐมนตรี เรื่องมาตราการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย

images