23561676 1574824183

 

ประกาศ คำสั่ง

ประกาศ คำสั่ง

ประกาศเทศบาลตำบลโพนทอง

images

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทำไม้หวงห้ามประเภท ก ในที่ดินกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครองหรือที่ดินของรัฐ กรณี เกิดภัยธรรมชาติหรือมีเหตุจำเป็น

images

จัดตั้งสุขาภิบาลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

images

เปลี่ยนชื่อเทศบาล

images

คำสั่งเทศบาลตำบลโพนทอง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการประจำเทศบาลตำบลโพนทอง ประจำปี 2560

images

คำสั่งเทศบาลตำบลโพนทอง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการประจำเทศบาลตำบลโพนทอง ประจำปี 2559

images

ระเบียบเทศบาลตำบลโพนทอง ว่าด้วย ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2559

images

ประกาศภาษี ปี59

images

แต่งตั้งคณะทำงานการรับตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปรครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 19 พ.ค.59

images

คำสั่งมอบหมายงานเทศบาลตำบลโพนทอง (สำนักปลัด) ปี59

images

คำสั่งมอบหมายงานเทศบาลตำบลโพนทอง (สำนักปลัด) ปี58

images

ระเบียบเทศบาลตำบลโพนทองว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2555

images

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามมาตรา 20 (2)

images

แผนผัง-ขั้นตอน การบริการให้ข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลโพนทอง

images