23561676 1574824183

 

ประกาศ / คำสั่ง / คู่มือ

ประกาศ / คำสั่ง / คู่มือ

อนุญาตการใช้เสียง

images

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

images

ภาษีบำรุงท้องที่

images

ภาษีป้าย

images

ขอรับบำเหน็จตกทอด

images

ขอรับบำเหน็จปกติ

images

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

images

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

images

การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์

images

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป

images

การขอต่อใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

images

การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

images

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

images

การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

images

การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

images

การขออนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์

images

การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

images

การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลโพนทอง

images

จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลโพนทอง

ประกาศเทศบาลตำบลโพนทอง

images

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทำไม้หวงห้ามประเภท ก ในที่ดินกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครองหรือที่ดินของรัฐ กรณี เกิดภัยธรรมชาติหรือมีเหตุจำเป็น

images

จัดตั้งสุขาภิบาลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

images

เปลี่ยนชื่อเทศบาล

images

คำสั่งเทศบาลตำบลโพนทอง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการประจำเทศบาลตำบลโพนทอง ประจำปี 2560

images

คำสั่งเทศบาลตำบลโพนทอง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการประจำเทศบาลตำบลโพนทอง ประจำปี 2559

images

ระเบียบเทศบาลตำบลโพนทอง ว่าด้วย ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2559

images

ประกาศภาษี ปี59

images

แต่งตั้งคณะทำงานการรับตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปรครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 19 พ.ค.59

images

คำสั่งมอบหมายงานเทศบาลตำบลโพนทอง (สำนักปลัด) ปี59

images

คำสั่งมอบหมายงานเทศบาลตำบลโพนทอง (สำนักปลัด) ปี58

images

ระเบียบเทศบาลตำบลโพนทองว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2555

images

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามมาตรา 20 (2)

images

แผนผัง-ขั้นตอน การบริการให้ข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลโพนทอง

images