23561676 1574824183

 

โครงสร้างบริหารกองงาน

โครงสร้างบริหารกองงาน

โครงสรางองคกร 123 

กองการศึกษา Division Of Education                      

images

กองคลัง Division Of Finance  

images

กองช่าง Division Of Public Work

images

กองสาธารณสุข Division OF Public Health and Environment

images

ภาระงานกองงาน สำนักปลัด  Office of the Municipal Clerk

images