23561676 1574824183

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561

images

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561

images

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

images

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2561

images

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2560

images

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

images

แผนจัดหาพัสดุ(ผด.2)และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(ผด.5) ประจำปี 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560

images

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2560

images

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

images

การจัดทำแบบรายงานแสดงผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปี แบบ ผด.3 งวดที่ 2 เดือน เมษายน 2560 - 30 มิถุนายน 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560

images

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2560

images

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2560

images

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

images 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2560

images

การจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปี แบบ ผด.3 งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560

images

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2560

images

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

images

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2560

images

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2559

images

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

images

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2559

images

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2559

images

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2559

images

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2559

images

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2559

images

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2559

images

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2559

images

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2559

images

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559

images

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2559

images

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558

images

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2558

images

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559

ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

images 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2558

ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

images