23561676 1574824183

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562

images

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562

images

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562

images

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

images

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562

images

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

images

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562

images

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562

images

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 (5เม.ย.62)

images

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

images

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562

images

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561

images

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

images

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

images

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561 (14ธ.ค.61)

images

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561

images

แผนจัดหาพัสดุ(ผด.2)และแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(ผด.5)ประจำปี2562 (21พ.ย.61)

images

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561

images

การจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปี แบบ ผด.3 งวดที่ 3 เดือน กรกฎาคม 2561 - 30 กันยายน 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561        (5 ต.ค.61)

images

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2561

images

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

images

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561

images

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 (16 ก.ค.61)

images

การจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปี แบบ ผด.3 งวดที่ 2 เดือน เมษายน 2561 - 30 มิถุนายน 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561        (12 ก.ค.61)

images

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

images

การจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการจัดหาพัสดุประจำปี แบบ ผด.3 งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561      (21 มิ.ย.61)

images

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561

images

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561

images

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

images

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2561

images

แผนจัดหาพัสดุ(ผด.2)และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(ผด.5) ประจำปี 2561