23561676 1574824183

 

จัดซื้อ-จัดจ้าง

จัดซื้อ-จัดจ้าง

การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (2ส.ค.62)
กองการศึกษา เทศบาลตำบลโพนทอง จะดำเนินการจัดจ้างงานโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่3 ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมหลังอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล ตั้งไว้ 500,000บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

images

ส่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโพนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ทางอินเตอร์เน็ต (31ก.ค.62)

images

การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (31ก.ค.62)
กองการศึกษา เทศบาลตำบลโพนทอง จะดำเนินการจัดจ้างงานโครงการก่อเสาธงภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโพนทอง หมู่ที่3 ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยดำเนินการจัดทำฐานคสล. ติดตั้งเสาธงชาติแป๊บอาบสังกะสี สูง 12.00 เมตร พร้อมธงชาติ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล ตั้งไว้ 100,000บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

images

ขอส่งรายละเอียด ประกาศ ประกวดราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด , กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ขนิดเครือข่าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ทางอินเตอร์เน็ต (19ก.ค.62)

images

ขอส่งรายละเอียด ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโพนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ทางอินเตอร์เน็ต (9ก.ค.62)

images

ขอส่งรายละเอียด ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างมิใช่งานก่อสร้าง ทางอินเตอร์เน็ต (9ก.ค.62)

images

รายละเอียด ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างทางอินเตอร์เน็ต (4ก.ค.62)

images

การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ จำนวน 4 โครงการ (22เม.ย.62)

images

การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (11เม.ย.62)
กองการศึกษา เทศบาลตำบลโพนทอง จะดำเนินการจัดจ้างงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์ จำนวน 5 ห้อง รวมพื้นที่ห้องน้ำ ห้องส้วมที่ปรับปรุง จำนวน 27 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล ตั้งไว้ 161,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

images

การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (11เม.ย.62)
กองการศึกษา เทศบาลตำบลโพนทอง จะดำเนินการจัดจ้างงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเดื่อ หมู่ที่4 ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด อาคารเรียนจำนวน 2 หลัง พร้อมติดพัดลมติดผนังขนาด 16 นิ้ว จำนวน 2 ตัว พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล ตั้งไว้ 106,000 บาท (หนึ่งแสนหกพันบาทถ้วน)

images

การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (11เม.ย.62)
กองการศึกษา เทศบาลตำบลโพนทอง จะดำเนินการจัดจ้างงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในโรงเรียนอนุบาลตำบลโพนทองหมู่ที่ 3 ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล ตั้งไว้ 169,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

images

การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (9เม.ย.62) 
กองการศึกษา เทศบาลตำบลโพนทอง จะดำเนินการจัดจ้างงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอกนกเป็ด ขนาด 36 ตารางเมตร พร้อมติดพัดลมติดผนังขนาด 16 นิ้ว จำนวน 2 ตัว ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล ตั้งไว้ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

images

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (4เม.ย.62)

images

การจัดซื้อจัดจ้างรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (20มี.ค.62)

images

การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ จำนวน 16 โครงการ (14ก.พ.62)

images

ประกวดราคาซื้อจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ) ทางอินเตอร์เน็ต (6ก.พ.61)

images

ขอนำส่งร่างขอบเขตงาน(Term of Reference : TOR)จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย(ฉบับแก้ไข)

images

การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ จำนวน 13 โครงการ (10ม.ค.62)

images

การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ จำนวน 9 โครงการ (24ธ.ค.61)

images

การเปิดเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (14ธ.ค.61)

images

การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ จำนวน 9 โครงการ (12ธ.ค.61)

images

ขอส่งรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและราคามาตรฐานครุภัณฑ์ทางอินเตอร์เน็ต (11ธ.ค.61)

images

การเปิดเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (21พ.ย.61)

images

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (20พ.ย.61)

images

การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ จำนวน 6 โครงการ (11 ต.ค.61)

images

การเปิดเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (5 ต.ค.61)

images

กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง 8 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (10 ส.ค.61)

images

กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจสอบได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  (4 ก.ค.61)

images

การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ จำนวน 10 โครงการ 25 พ.ค.61

images

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง ทางอินเตอร์เน็ต 3 พ.ค.61

images

การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ 28 ก.พ.61

การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ จำนวน 4 โครงการ 26 มี.ค.61

การเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 20 มี.ค.61

images

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ทางอินเตอร์เน็ต 14 มี.ค.61

images

การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ จำนวน 3 โครงการ 7 ก.พ.61

การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ จำนวน 11 โครงการ 29 ธ.ค.60

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

images

การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ จำนวน 9 โครงการ 31 ต.ค.60 

การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ 22 ส.ค.60

images

การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ 15 ส.ค.60

images

การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ จำนวน 5 โครงการ 7 ส.ค.60

images

การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ จำนวน 14 โครงการ 7 ส.ค.60

images

การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ จำนวน 3 โครงการ 1 ส.ค.60

images

การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ จำนวน 6 โครงการ 28 มิ.ย.60

images

ขอส่งสำเนาประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด ทางอินเตอร์เน็ต จำนวน 8 รายการ 28 มิ.ย.60

images

ประกาศราคากลาง โครงการถมดิน ปรับพื้นที่ บริเวณก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโพนทองภายในชุมชนบ้านโนนสวรรค์ หมู่ 3 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ดทางอินเตอร์เน็ต 6 มิ.ย.60

images

การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ 7 เม.ษ.60 ด้วยเทศบาลตำบลโพนทองจะดำเนินการจัดจ้างงานก่อสร้าง จำนวน 9 โครงการ

images

การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ 9 ม.ค.60 ด้วยเทศบาลตำบลโพนทองจะดำเนินการจัดจ้างงานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ

images