23561676 1574824183

 

จัดซื้อ-จัดจ้าง

จัดซื้อ-จัดจ้าง

การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ จำนวน 10 โครงการ 25 พ.ค.61

images

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง ทางอินเตอร์เน็ต 3 พ.ค.61

images

การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ 28 ก.พ.61

การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ จำนวน 4 โครงการ 26 มี.ค.61

การเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 20 มี.ค.61

images

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ทางอินเตอร์เน็ต 14 มี.ค.61

images

การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ จำนวน 3 โครงการ 7 ก.พ.61

การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ จำนวน 11 โครงการ 29 ธ.ค.60

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

images

การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ จำนวน 9 โครงการ 31 ต.ค.60 

การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ 22 ส.ค.60

images

การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ 15 ส.ค.60

images

การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ จำนวน 5 โครงการ 7 ส.ค.60

images

การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ จำนวน 14 โครงการ 7 ส.ค.60

images

การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ จำนวน 3 โครงการ 1 ส.ค.60

images

การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ จำนวน 6 โครงการ 28 มิ.ย.60

images

ขอส่งสำเนาประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด ทางอินเตอร์เน็ต จำนวน 8 รายการ 28 มิ.ย.60

images

ประกาศราคากลาง โครงการถมดิน ปรับพื้นที่ บริเวณก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโพนทองภายในชุมชนบ้านโนนสวรรค์ หมู่ 3 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ดทางอินเตอร์เน็ต 6 มิ.ย.60

images

การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ 7 เม.ษ.60 ด้วยเทศบาลตำบลโพนทองจะดำเนินการจัดจ้างงานก่อสร้าง จำนวน 9 โครงการ

images

การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ 9 ม.ค.60 ด้วยเทศบาลตำบลโพนทองจะดำเนินการจัดจ้างงานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ

images

สัญญาซื้อขายและสัญญาจ้าง ปี 2559

images

ประกาศเทศบาลตำบลโพนทอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 26 ธ.ค.59

images

การเปิดเผยประกาศเรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด 30พ.ย.59

images

ประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 21พ.ย.59 ด้วย งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลโพนทอง ขอแจ้งข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จำนวนเงิน 2,300,000 บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน) ดังนั้นเพื่อให้เป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540 งานพัสดุ กองคลัง จึงขอความอนุเคราะห์ ให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักปลัดฯ ประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน) ทางอินเตอร์เน็ต รายละเอียดตามที่แนบท้ายมาพร้อมนี้

images

ประกาศราคากลาง งานปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ภายในตลาดสดเทศบาลตำบลโพนทองทางอินเตอร์เน็ต 13 ก.ย.59 ด้วยกองสาธารณสุขฯ ขอแจ้งข้อมูลข่าวสารการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคางานปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ภายในตลาดสดเทศบาลตำบลโพนทองตามแบบแปลนเทศบาล จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

images

ประกาศราคากลาง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทางอินเตอร์เน็ต 29 ส.ค.59 ด้วยงานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลโพนทอง ขอแจ้งข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จำนวนเงิน 2,300,000 บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน)

images

1.สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร OVERLAYด้วยแสฟัสล์ติกคอนกรีต หมู่4- หมู่6 ราคา827,500.00 บาท

2.สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร OVERLAYด้วยแสฟัสล์ติกคอนกรีต หมู่8 ตำบลสระนกแก้ว ราคา 940,000.00 บาท

3..สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร OVERLAYด้วยแสฟัสล์ติกคอนกรีต หมู่2 ตำบลแวง อำเภอโพนทอง ราคา 1,060,000.00 บาท

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 5 กรกฎาคม -21 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 15.00 น.-16.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโพนทอง ชั้นสอง หลังเก่า

ตามเอกสารต่อไปนี้

images

การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ รายละเอียด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง 3 โครงการ 16 มิ.ย.59

images

ประกาศเทศบาลตำบลโพนทองเรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 28 เม.ษ.59

images

ด้วย งานพัสดุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์ กองการศึกษา ขอแจ้งข้อมูลข่าวสารประกาศเทศบาลตำบลโพนทอง ลงวันที่ 11 เมษายน 2559 เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันแก่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อให้เด็กได้มีอาหารกลางวันรับประทานในภาคเรียนที่ 1/2559

images

ประกาศเทศบาลตำบลโพนทอง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด 11 ก.พ.59

images

ประกาศเทศบาลตำบลโพนทอง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด 8 ก.พ.59

images

กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้มาตรา 9 (8) แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

images

เทศบาลตำบลโพนทองโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันแก่เด็กปฐมวัยในศูนย์ฯประจำปี2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

images

ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์ 21 ก.ค.58

images

สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์ 10 ก.ค.58

images

รายการสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์ประกอบการสอบราคา ประจำปีงบประมาณ 2558

images

เทศบาลตำบลโพนทองมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ           รูปตัวยูของปี 58

images

ขอแจ้งข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีสอบราคาจ้าง จำนวน 6 โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลและแบบมาตรฐานส่วนท้องถิ่น 17 มิ.ย.58

images

การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง 1 โครงการ 18 พ.ย.57

images