23561676 1574824183

 

จัดซื้อ-จัดจ้าง

จัดซื้อ-จัดจ้าง

การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ จำนวน 2 โครงการ (25ก.พ.64)

images

การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ จำนวน 3 โครงการ (30ธ.ค.63)

images

การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ จำนวน 1 โครงการ (30ธ.ค.63)

images

การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (จำนวน 2 โครงการ)(21ก.พ.63)

images

การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ จำนวน 7 โครงการ (27ม.ค.63)

images

ขอส่งสำเนาแผนจัดหาพัสดุ(ผด.2)และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(ผด.5)ประจำปี 2563 ทางอินเตอร์เน็ต (5พ.ย.62)

images

การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (19ต.ค.62)
สำนักปลัด เทศบาลตำบลโพนทอง จะดำเนินการจัดจ้างงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้อมยามเทศกิจ ภายในบริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลโพนทอง หมู่ที่ 1 ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 (เงินนอกงบประมาณ) รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล ตั้งไว้ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)

images

ส่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด , กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทางอินเตอร์เน็ต (10ก.ย.62)

images

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (2ก.ย.62)

images

การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ จำนวน 3 โครงการ (19ส.ค.62)

images

ขอส่งรายละเอียด ประกาศ ประกวดราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด , กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ทางอินเตอร์เน็ต (21ส.ค.62)

images

การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชกการ จำนวน 4 โครงการ (19ส.ค.62)

images

การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (2ส.ค.62)
กองการศึกษา เทศบาลตำบลโพนทอง จะดำเนินการจัดจ้างงานโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่3 ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมหลังอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล ตั้งไว้ 500,000บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

images