15300530 1190182574410573 1760179687 n

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลวันบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 2560 เช้าวันวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2560 ศูนย์เด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลโพนทองทั้ง 4 ศูนย์ ร่วมออกร้านจัดนิทรรศการพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในเทศกาล วันบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม ซึ่งมีนักเรียน พร้อมคณาจารย์ในพื้นที่เขตการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

00001315

images

 

โครงการอบรมการป้องการจมน้ำในเด็กและประชาชนทั่วไป กองการศึกษาเทศบาลตำบลโพนทองจัดโครงการอบรมป้องกันการจมน้ำในเด็กและประชาชนทั่วไป เมื่อเช้าวันที่ 15 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาล โดยมีท่านสิทธิพนธ์ โพดาพล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งมีผู้นำชุมชน ครูผู้ดูแลเด็ก จากศูนย์เด็กเล็กเทศบาล อปพร. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับการอบรม

00001311

images

 

โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 09.30 น. นายภานุภัณฑ์ สุวรรณธาดา รองนายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง เป็นประธานในการเปิดงานโครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับชุมชนทีมีการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกดีเด่น ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดชัยมงคลคณารามบ้านขมิ้น หมู่ที่ 8 ต.สระนกแก้ว

00001313

images

 

ถึงจะร้อนแต่พวกเราต้องไปปฏิบัติภารกิจให้เสร็จสิ้น...ขอขอบคุณมากๆครับสำหรับภาษีของทุกๆท่าน

00001309

images

 

วันนี้ฝ่ายพัฒนารายได้ออกเร่งรัดภาษีค้างชำระและบริการรับชำระภาษีถึงบ้าน ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการชำระภาษีในครั้งนี้

8578749565

images

 

คัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 นายสิทธิพนธ์ โพดาพล รองนายกเทศมนตรีได้รับมอบหมายจากนายบุรชาติ สวัสดิพละ นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง ให้เป็นประธานเปิดงานคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลโพนทอง ณ ห้องประชุมชั้น เทศบาลตำบลโพนทอง ผลการคัดเลือกประธานสภาเด็กคือนายวัชรพงษ์ พินธุกร และผู้บริหารอีกไม่เกินยี่สิบคน มีหน้าที่ทั่วไปของสภาเด็กและเยาวชนและปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโพนทอง ต่อไป

00001304

images

 

ขอเชิญเด็กและเยาวชนร่วมคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลโพนทอง ในวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพนทอง ในเวลา 08.30 - 12.00 น.

00001302

 

งานสำนักปลัด เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560เวลา10.00น.ถึง12.50 น.สิบเอกประยุทธ สิงห์ขัน หัวหน้าสำนักปลัด ประชุมพนักงานเทศบาลสังกัดสำนักปลัด เพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงาน ปรึกษาหารือการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานและ นายวีระพันธุ์ ส่วนเสน่ห์ ปลัดเทศบาลตำบลโพนทอง ได้ให้ให้โอวาทเกี่ยวกับทำงานในเชิงรุกเพื่อให้การทำงานรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อชุมชนเทศบาลตำบลโพนทองและประเทศชาติสืบไป

00001292

images

 

สอบข้อเท็จจริงคนเร่ร่อนหน้าปั๊มบางจากอ.โพนทอง วันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา10.00 น. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับสหวิชาชีพ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายเทศบาลตำบลโพนทอง สถานีตำรวจภูธรโพนทอง โรงพยาบาลโพนทอง ร่วมกันหาแนวทางแก้ไข กรณีคนเร่ร่อนบริเวณสถานีบริการน้ำมันบางจาก ณ ห้องประชุมเล็กเทศบาลตำบลโพนทอง เพื่อพิจารณาดำเนินการและส่งเข้าสู่สถานสงเคราะห์ต่อไป

00001295

images

 

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน วันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น.เทศบาลตำบลโพนทอง โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดอบรมโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเชิงบูรณาการประจำปี 2560 ณ เทศบาลตำบลโพนทอง 
รายชื่อวิทยากร
1.นายวิรุทธิ์ คงศรี ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ทต.โพนทอง
2.ส.ท.ปิยพงศ์ ทัศนภักดิ์ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการตำบลวังสามัคคี
3.นายสุเมท โคตรไกรสร ตำแหน่งจพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน ตำบลอุ่มเม่า
4.นางพนิดา พ้องเสียง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.โพนทอง

00001297

images

 

กีฬาผู้สูงอายุประจำปี2560

00001290

images

 

ขอเชิญร่วมชมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ระหว่างวันที่ 8 ก.ค. – 31 ส.ค. 2560 ณ พระลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์-วันศุกร์ ระหว่างเวลา10.00 -20.00น.และวันเสาร์ ระหว่างเวลา 10.00 -20.00 น.เฉพาะวันเสาร์ระหว่างเวลา 16.30-17.30 น.ชมการแสดงพื้นถิ่นของแต่ละภูมิภาค

00001268

 

เทศบาลตำบลโพนทอง ก่อนและหลังน้ำท่วมยังคงซ่อมบำรุงถนนหนทางต่อเนื่อง งานรักษาความสะอาด หรืองานบริการด้านอื่น เรายังคง สตรอง เสมอเพื่อชุมชนเทศบาลตำบลโพนทองของเรา

00001270

images

 

ขอเชิญชวนท่านผู้ประกอบการ SMEs/OTOP และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs สามารถสมัครได้ที่ :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือส่งแบบฟอร์มมาที่ กศน.

00001258

images

 

ส่งมอบน้ำใจ เวลา10.30 น.วันที่ 2 สิงหาคม 2560 สิบตรีพีระกิต พลเยี่ยม ประธานสภาเทศบาลตำบลโพนทอง นายวีระพันธ์ุ ส่วนเสน่ห์ปลัดเทศบาลตำบลโพนทอง เป็นตัวแทนรับมอบน้ำดื่มจำนวน 3 โหลจากผู้มีจิตเมตตาและไม่ประสงค์ออกนามส่งต่อถึงผู้ประสบภัยน้ำท่วม ซึ่งทางเทศบาลตำบลโพนทองจะนำสมทบที่ว่าการอำเภอโพนทองต่อไป

00001260

 

น้องเขาทำดี พี่ก็ต้องส่งเสริม วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 14.30 น.นางกันย์สินี สงวนรัตน์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นางสาวธัญย์จิรา วงศ์ฉัตรวัฒนา หัวหน้าฝ่ายปกครอง เทศบาลตำบลโพนทองพร้อมด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นตัวแทนรับมอบเครื่องอุปโภค บริโภค จากนางสาวละมุล จันทภูมิ นายจีรพงษ์ รูปเหลี่ยมและนางสาวกาญจนา เจริญตา เพื่อมอบไปบรรเทาทุกข์พี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ขอให้เจริญรุ่งเรือง สุขภาพแข็งแรง

00001262

 

สาระสำคัญพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

images

 

"เมตตาธรรม ค้ำจุนโลก" ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค ยารักษาโรค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ดโทร 0-4351-1711 และที่ว่าการอำเภอเสลภูมิ โทร 0-4355-1223

images

 

ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคี

images

 

ประกาศเทศบาลตำบลโพนทอง การรับบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

images

 

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 เมื่อวันที่28 กรกฎาม 2560 เวลา06.30 น. นายบัลลังก์ ไวทยาวันศิริ นายอำเภอโพนทอง เป็นประธานพิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา พร้อมด้วยส่วนราชการฯ พ่อค้าประชาชน ณ หอประชุมอ.โพนทอง จากนั้น เวลา09.09 นายอำเภอโพนทองได้เป็นประธานการมอบเสื้อพระราชทานแก่ประชาชนจำนวน613 ตัว ต่อมาเวลา 10.30 น.ได้นำประชาชนบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ปล่อยปลานิล 3,000ตัวแและปลุกต้นยางนาเพื่อเป็นทรัพย์แผ่นดิน ณ บริเวณบึงใหม่โพนทองตามกำหนดพิธีการ

00001248

images

 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 28 กรกฎาคม 2560 วันเฉลิมพระชนมพรรษา

00001246

 

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอโพนทองเข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา อำเภอโพนทอง และเทศบาลตำบลโพนทอง ขอเชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอโพนทองเข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา โดยจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ ลานที่ว่าการอำเภอ ตั้งแต่เวลา 06.00 น.และกิจกรรมปลูกต้นไม้ ปลูกหญ้าแฝก ปล่อยพันธ์ปลา ณ บริเวณบึงใหม่โพนทองม.11(โซนท่าทรายติดต่อกับบ้านดอนม่วย) ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ในวันศุกร์ที่ 28 ก.ค 60 ตั้งแต่เวลา 08.30 เป็นต้นไป ตามกำหนดการดังกล่าว

00001244

images

 

มาตรการบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนในกรณีปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ

images

 

ประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 สิบตรีพีระกิต พลเยี่ยม ประธานสภาเทศบาลตำบลโพนทอง เปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสภาฯ เวลา 10.00 น. เพื่อขอรับความเห็นชอบในการโอนงบประมาณรายจ่าย แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย และโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปี 2560(กองช่าง)

00001240

images

 

ประชุมเชิงปฎิบัติการสัญจร วันที่ 19 ก.ค 60 เวลา 10.00 น.ทุกภาคส่วนราชการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโพนทองโดย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผวจ.รอ เป็นประธานประชุมเชิงปฎิบัติการสัญจร เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1 และก่อนถึงเวลาเปิดประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดได้เข้าตรวจเยี่ยม ประชาชน นักเรียน นักศึกษาที่อาสามาประดิษฐ์ดอกไม้จันท์ในโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันท์พระราชทาน ณ ศาลาเอนกประสงค์บริเวณลานจอดรถที่ว่าการอำเภอโพนทอง เพื่อเป็นขวัญและกำลังแก่จิตอาสาทุกท่าน

00001236

images

 

ประกาศเทศบาลตำบลโพนทอง เรื่องประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นนอกสถานที่ประจำปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 17-25 กรกฎาคม 2560 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

images

 

ประชุมเตรียมความพร้อมถอดบทเรียนการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุ วันที่ 18 ก.ค 60 เวลา 10.00 น.นายบุรชาติ สวัสดิพละ นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง มอบให้นางสาวธัณย์จิรา วงศ์ฉัตรวัฒนา หัวหน้าฝ่ายปกครอง ทต.โพนทอง เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการนำเสนอแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งนายบัลลังก์ ไวทยาวันศิริ นายอำเภอโพนทอง มอบหมายให้ นายเดชา นาใจตรอง ปลัดอำเภอหน.กลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการ อ.โพนทอง และจะได้นำเรียนเสนอคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งจะได้จัดประชุมสัญญจรเพื่อถอดบทเรียนการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และปรับปรุงแก้ไขปัญหาและใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดแนวทางมาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในภาพรวมของจังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโพนทอง ต่อไป

00001234

images

 

ในช่วงวันที่ 14-18 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ไว้ด้วย

images

 

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันแม่ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น.นายสิทธิพนธ์ โพดาพล รองนายกเทศมนตรีตำบลโพนทองได้รับมอบจากนาย บุรชาติ สวัสดิพละ นายกเทศมนตรีให้เป็นประธานในการประชุมเตรียม ความพร้อมในการจัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี 2560 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลโพนทอง กลุ่มสตรีอำเภอ ผู้นำ 14 ชุมชน สมาชิกสภาเทศบาล กองการศึกษา พนักงานเทศบาลตำบล โพนทอง ร่วมปรึกษาหารือในการเตรียมความพร้อมของการจัดงานวันแม่แห่งชาติณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพนทอง ชั้น 3อย่างพร้อมเพรียงด้วยใจเทิดทูน จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย

00001226

images

 

ประชุมปรึกษาหารือการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ประจำปี 2560 วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 13.30 น. นายบุรชาติ สวัสดิพละ นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ประจำปี 2560 ร่วมกับเทศบาลเจ้าภาพร่วมอีก 5 เทศบาลในเขตอำเภอโพนทอง ได้แก่ ทต.แวง ทต.โคกสูง ทต.โนนชัยศรี ทต.โคกกกม่วง และ ทต.โพธิ์ทอง ณ ห้องประชุมชั้น3 ทต.โพนทอง

00001228

images

 

ประมวลภาพถวายเทียนจำนำพรรษา เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 เป็นวันอาสาฬหบูชา เทศบาลตำบลโพนทองร่วมกับทุกชุมชนในเขตเทศบาลตำบลโพนทองทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้าทุกวัดในเขตเทศบาลตำบลโพนทองและวัดโพธิ์ร้อยต้นซึ่งเป็นวัดที่เจ้าคณะอำเภอจำวัด อยู่ ได้พร้อมใจกันทอดถวายเทียนพรรษาที่ได้ร่วมกันหล่อเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2560 จึงขออนุโมทนาบุญมายังสาธุชนทุกท่านที่ได้ตั้งจิตทำบุญเข้าพรรษากาลนี้ สาธุ สาธุ สาธุ

5874653

images

 

แห่เทียนพรรษาประจำปี 2560 วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา09.00น. เทศบาลตำบลโพนทอง ร่วมกับ14 ชุมชนในเขตเทศบาล ส่วนราชการต่างๆร่วมกันแห่เทียนจำนำพรรษาประจำปี 2560 รอบบริเวณตลาดสดอำเภอโพนทอง เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมาและเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณี ให้นักท่องเที่ยว และประชาชน ได้เห็นและตระหนักในวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดกันมาขบวนแห่เทียนเริ่มต้นจากลานอนกประสงค์ที่ว่าการเคลื่อนขบวนไปตามถนนกำเนิดเพชร ผ่านตลาดสดเทศบาล มุ่งสู่ถนนราชการดำเนิน ตัดเลี้ยวสู่ถนนพ.ศ.2462 เข้าสู่ถนนกลางเมือง(ถนนโพนทอง-กุฉินารายณ์)เพื่อให้ประชาชนได้ชมความงดงามและเป็นระเบียบของบขวนฯ แล้วเลี้ยวกลับสู่ถนนกำเนิดเพชร ก่อนแยกย้ายนำเทียนกลับไปยังแต่ละชุมชน เพื่อนำทอดถวายเทียนพรรษาแก่ทุกวัดในเขตเทศบาลและวัดโพธิ์ร้อยต้นซึ่งเป็นวัดเจ้าคณะอำเภอโพนทอง(ม)จำพรรษาที่นั่น..จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้ทราบและร่วมทอดถวายเทียนพรรษาณวัดใกล้บ้าน

00001217

images

 

เชิญชวนประดับธงชาติ ด้วยจังหวัดร้อยเอ็ดแจ้งว่า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติธง พ.ศ.2460 ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2460 เรียกว่า "ธงไตรรงศ์" ในการนี้คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติ (Thai National Flag Day) และเริ่มในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันแรกโดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการรวมทั้งกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าวเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงศ์เป็นธงชาติไทย

images

 

ประชาคมการจัดหาแหล่งน้ำสำรอง การประปาส่วนภูมภาคอำเภอโพนทอง /งานแหล่งน้ำ/ งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.6 /เทศบาลตำบลโพนทอง จัดประชาคมพี่น้องประชาชนบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่3 ต.แวง เพื่อขอมติในการใช้แหล่งน้ำบริเวณบึงใหม่ เพื่อสำรองใช้ โดยมีตัวแทนจากเทศบาลโพนทอง ท่านสิทธิพนธ์ โพดาพล รองนายกเทศมนตรี พร้อม สิบตรีพีระกิต พลเยี่ยม ประธานสภาฯ และนายสมพงษ์ รัตนพันธ์ เข้าร่วมประชาคม โดยมีมติเห็นชอบให้การประปาส่วนภูมิภาคให้ใช้พื้นที่ได้ เมื่่อเย็น วันที่ 5 ก.ค.60 เวลา 19.00 น. ณ ศาลากลางหมู่บ้านโนนสวรรค์

00001213

images

 

เทศบาลจะซ่อมแซมถนน แจ้งเพื่อทราบ...ด้วยเทศบาลตำบลโพนทองจะดำเนินการซ่อมแซมถนนเส้น บ้านโนนสวรรค์ไปโรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม (ซอยเมืองใหม่) ด้วยการปิดเส้นทางการจราจรดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 8-16 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ใช้เส้นทางนี้ เลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นแทน หากการซ่อมแซมเสร็จก่อนกำหนดก็จะเปิดเส้นทางให้ใช้ตามปกติ และขออภัยในความสะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย

00001215

 

กำหนดการถวายเทียนพรรษาตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2560

images

 

โครงการร้านอาหารสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ประจำปี 2560 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลโพนทอง จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการที่จำหน่ายสินค้าภายในบริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลโพนทอง ตามโครงการ"ร้านอาหารสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ประจำปี 2560" เมื่อวันอังคารที่ 4 กรากฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรให้ความรู้จากโรงพยาบาลโพนทอง โดยผู้เข้ารับการอบรมก็ให้ความร่วมมือและความสนใจเป็นอย่างดี

00001209

images

 

โครงการจิตอาสาเพื่อประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีฯ วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสิทธิพนธ์ โพดาพล รองนายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับ ผู้เข้ารับการอบรม"โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ" ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาล โดยมีจิตอาสาทั้งนักเรียน นักศึกษา และตัวแทนจากชุมชนเข้าร่วมรับการอบรมอย่างมาก โดยมีวิทยากรจาก กศน.อำเภอโพนทอง พร้อมเจ้าหน้าที่จากเทศบาลฯร่วมให้ความรู้

00001211

images

 

ขอเชิญรับ-ส่งเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ด้วยจังหวัดร้อยเอ็ดแจ้งว่า พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จะเสด็จมา ทรงเข้าร่วมการแข่งขันเดิน-วิ่ง"ฮัก&คิดฮอด: รักเกิดได้ทุกที่เริ่มต้นที่ร้อยเอ็ด" ระยะทาง 10 กิโลเมตร ณ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด และประทานดาวเทียมเพื่อการศึกษาและสิ่งของเครื่องใช้ ณ โรงเรียนบ้านนาเลา อำเภอโพธิ์ชัย ในระหว่างวันที่ 1-2 กรกฏาคม 2560(เป็นการส่วนพระองค์) เพื่อให้การรับส่งเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ จึงประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือมายังทุกท่าน ดังนี้
1.งดจุดพลุ ตะไล บั้งไฟ การเผาหญ้า ฟาง วัชพืช พืชไร่ ในวันรับส่งเสด็จ(1-2 กรกฎาคม 2560)
2.ปรับปรุงภูมิทัศน์2ข้างเส้นทางเสด็จฯ การดูแลและกักสัตว์เลี้ยง รถเข็น รถขายของหรือสิ่งที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อขบวนเสด็จและกวดขันดูแลรักษาความสะอาดข้างเส้นทางรับ-ส่งเสด็จฯ
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี เรายินดีร่วมด้วยช่วยกัน

00001199

images

 

เทศบาลตำบลโพนทองขอเชิญชวนจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันท์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยแต่ละชุมชนสามารถส่งผู้มีจิตอาสาชุมชนละไม่น้อยกว่า 5คนและนำไปขยายผลในกลุ่มของท่าน..ได้ที่กองคลังเทศบาลตำบลโพนทอง ในวันที่ 5 กรกฏาคม 2560 โดยเทศบาลตำบลโพนทองมีวิทยากรและอุปกรณ์การเรียนการสอน ณ ห้องประชุมชั้น3 เทศบาลตำบลโพนทอง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 043571221 ต่อ108(สำนักปลัด)และ110(กองคลัง)ในวันเวลาราชการ

00001201

images

 

สรุปข้อมูลสาระสำคัญและแนวทางปฎิบัติที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

images

 

ประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษา วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 09.39 น.นายบุรชาติ สวัสดิพละ นายกเทศมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และฝ่ายนิติบัญญัติ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกับทุกภาคส่วนราชการ สถานศึกษาในชุมชนเทศบาลตำบลโพนทอง ร่วมกันหล่อเทียนเข้าพรรษา ณ วัดบวรนิเวศน์ หมู่ที่ 1 ต.สระนกแก้ว อำเภอโพนทอง โดยมีนายเดชา นาใจตรอง ปลัดอาวุโสอำเภอโพนทองเป็นประธานฝ่ายฆราวาสและพระอธิการณรงค์ อธิปัญโญเจ้าอาวาสวัดบ้านโนนสวรรค์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เพิ่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณีได้แสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรมจริยธรรม ฮีตสิบสองคองสิบสี่ ตามประเพณีโบราญอิสานและยังเป็นการฟื้นฟู ส่งเสริม สืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความสามัคคีในชุมชน ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมอันดีงามสู้อนุชนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไป

00001197

images

 

"ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด" 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก" สำหรับปี 2560 เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัฐบาลได้ขอความร่วมมือให้งดงานมหรสพ การจัดงานรื่นเริงต่าง ๆ และกำหนดให้จัดกิจกรรมเป็นการแสดงความอาลัยเพื่อให้คนในชาติได้แสดงความจงรักภักดีแด่ รัชกาลที่ 9 และร่วมถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และเนื่องในวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก สำนักงาน ป.ป.ส. จึงกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ภายใต้กรอบแนวคิด "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด" 26 มิถุ?นายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยร่วมสวมเสื้อสีขาว ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2560 ด้วยสภาพปัญหายาเสพติดที่ส่งผลให้มีผู้ได้รับความเดือดร้อนทั้งทางตรง และทางอ้อมเป็นจำนวนมาก ทำให้นานาประเทศพยายามร่วมมือกัน เพื่อหาทางหยุดยั้งปัญหายาเสพติด จนกระทั่งที่ประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการใช้ยาในทางที่ผิด และการลักลอบใช้ยาเสพติด (International Conference on Drug Abuse and licit Trafficking ICDAIT) ได้มีมติให้เสนอสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) ขอให้กำหนดวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็น "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" นั่นเอง เพื่อให้ประชาชนทั่วโลกได้ตระหนักถึงความร้ายแรงของปัญหายาเสพติด

00001195

 

สิบตรีพีระกิต พลเยี่ยม ประธานสภาเทศบาลตำบลโพนทอง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม(ชั้น3) เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมสังเกตุการณ์ อาทิ ตัวแทนจากนายอำเภอ ผู้จัดการประปาสาขาโพนทอง ตัวแทนจากสถานีตำรวจภูธรโพนทอง ผู้นำชุมชน และ อสม.จาก14 ชุมชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้ด้วย

00001190

images

 

มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับท่านผู้กำกับใหม่ วันที่ 23 มิถุนายน 2560 นายบุรชาติ สวัสดิพละ นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนพนักงานเทศบาล ร่วมแสดงความยินดีกับท่านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโพนทอง ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ในช่วงเช้าที่ผ่านมา

00001193

images

 

วันเทศบาล เมื่อวันที่ 24 เม.ย.60 เทศบาลตำบลโพนทองได้จัดงานวันเทศบาลประจำปี2560 โดยนายบุรชาติ สวัสดิพละ นายกเทศมนตรี ได้เป็นประธานในการจัดงานทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์ มอบชุด อปพร.เทศบาลตำบลโพนทองในช่วงบ่ายทำกิจกรรมเพื่อสังคมในการทำความสะอาดเทศบาลตำบลโพนทอง หอประชุมอำเภอโพนทอง ทำความสะอาดบริเวณรอบศาลเจ้าปู่กุดเป่งศาลนอก เพื่อความเป็นศิริมงคลและสามัคคีในองค์กร

00001184

images

 

ขุดลอกคลองรอบศาลเจ้าปู่กุดเป่ง

00001186

images

 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโพนทอง เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.60 เวลา 10.00น.นายสิทธิพนธ์ โพดาพล รองนายกเทศมนตรีตำบลโพนทองเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโพนทองพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี(2560-2562) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนทอง

00001182

images

 

พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็น กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พ.ศ.2560

images

 

ชุมชนไร้ถัง

00001178

images

 

จังหวัดร้อยเอ็ดแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่ 7-13 มิถุนายน 2560

images

 

อำเภอโพนทอง ร่วมแข่งขันลาบร้อยเอ็ดที่เด็ดแซบนัว อำเภอโพนทอง ร่วมแข่งขันลาบร้อยเอ็ดที่เด็ดแซบนัว ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ชนะเลิศประเภทลีลา

00001170

images

 

วันกล้วยหอม วันที่ 8 มิ.ย 60 เวลา 11.00 น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผวจ.รอ เป็นประธานเปิดงานวันกล้วยหอมทอง พร้อมด้วย นายบัลลังก์ ไวทยาวันศิริ นายอำเภอโพนทอง หน.ส่วนราชการฯ นายก อปท. กำนัน ผญบ. ประชาชนทั่วไป ร่วมงานฯ ณ บ้านร่องเตย ม. 7 ต.โพธิ์ทอง อ.โพนทอง.จ.ร้อยเอ็ด ค่ะวันนี้กล้วยของชาววังก็ได้ชนะเลิศ

00001172

images

 

จิตอาษาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ วันที่ 8 มิ.ย 60 เวลา 09.30 น.นายบุรชาติ สวัสดิพละ นายกเทศบาลตำบลโพนทองได้มอบหมายให้นางรัตนาภรณ์ รอดพิลา ตำแหน่งจพง.ธุรการปฎิบัติงาน นางแคทริน บุญนิ่ม ผช.จพง.ธุรการ นางสาวเบญจมาศ บุรีรักษ์ ตำแหน่งผช.นักทรัพยากรบุคคลร่วมเป็นวิทยากรในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์โดย นายบัลลังก์ ไวทยาวันศิริ นายอำเภอโพนทอง มอบหมายให้นายเดชา นาใจตรอง ปลัดอำเภอหน.กลุ่มงานบริหารงานปกครองเป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน ณ หอประชุมอ.โพนทอง

00001174

images

 

เทศบาลตำบลโพนทอง ขอเชิญร่วมกิจกรรมพิธีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษาประจำปี 2560 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ วัดบวรนิเวศน์ หมู่ที่ 1 ตำบลสระนกแก้ว ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด และร่วมถวายเทียนพรรษาวัดในเขตเทศบาลตำบลโพนทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟู ส่งเสริม และสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วม สร้างสามัคคีในชุม รวมทั้งเป็นการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมอันดีงามสู่อนุชนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไป ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทยฮีต12คอง 14สืบไป

00001176

 

การประปาส่วนภูมิภาคอำเภอโพนทอง จะทำการหยุดจ่ายน้ำในวันพุธที่ 31 พ.ค.นี้ตั้งแต่เวลา 09.00 น- 18.00 น.จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนเทศบาลตำบลโพนทองทราบและสำรองน้ำไว้ใช้

images

  

วันพรุ่งนี้ เวลาประมาณ 09.30 น. เทศบาลตำบลโพนทองจะร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณหาดทรายเทียมและท่าน้ำแหลมพยอม เนื่องในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

00001107

 

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่ขึ้นทะเบียนคนจน สมัครทำงานประมงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่านที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงานจัดหางานในแต่ละจังหวัด รายละเอียดตามเอกสาร

images

 

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมอำเภอโพนทอง

images

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ประจำปี 2560-2564 เพื่อส่งเสริมพื้นที่ผลิตข้าวอินทรีย์ให้ได้รับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์ จำนวน 3แสนไร่ เกษตรกรที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รายละเอียดตามเอกสารที่แจ้งนี้ครับ

images

 

งานฌาปนกิจศพท่านส.ท.พงศ์สิน อินทพันธ์ นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ สถิตย์ทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 นายบุรชาติ สวัสดิพละ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลโพนทองและประชาชนจำนวนมากได้ร่วมมุทิตาจิตร่วมงานฌาปนกิจศพท่าน ส.ท.พงศ์สิน อินทพันธ์ ที่ได้เสียชีวิตด้วยการเจ็บป่วย รวมอายุ 66ปี ณ วัดนิคมคณาราม ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด อย่างสมเกียรติ

00001099

images

 

โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์ในตลาดสดเทศบาลตำบลโพนทอง เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายภานุภัณฑ์ สุวรรณธาดา รองนายกเทศมนตรี พร้อมนายศิริศักดิ์ ผดุงลม เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ นายวีระพันธุ์ ส่วนเสน่ห์ ปลัดเทศบาลฯ งานสาธารณสุขฯ จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุพร้อมจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์ในตลาดสดเทศบาลตำบลโพนทอง ณ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลโพนทอง

00001096

images

 

กิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปี เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. สิบตรีพีระกิต พลเยี่ยม ประธานสภาเทศบาลตำบลโพนทอง เป็นตัวแทนจากเทศบาลฯเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์เอเชีย ม.3 ต.แวง พร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่ ผู้นำชุมชน นักศึกษา และคณาจารย์ภายในวิทยาลัยฯเข้าร่วมกิจกรรมอย่างถ้วนหน้า

00001094

images

 

มอบเงินช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติกรณี ฉุกเฉินเหตุอัคคีภัย เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เทศบาลตำบลโพนทองโดยการนำของนายบุรชาติ สวัสดิพละ นายกเทศมนตรี สิบตรีพีระกิต พลเยี่ยม ประธานสภาเทศบาลตำบลโพนทอง สมาชิกสภา งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย พนักงานและลูกจ้างเทศบาลฯได้มอบเงินจำนวน 66,000 บาท ให้นางยนต์ เสนาเหลาแหละนางสาวอุบล เสนาเหลา เหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนราษฎร หมู่1 ต.แวง เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2560 ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนราษฎร เลขที่ 19 และเลขที่ 1 หมู่ที่ 1 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

00001092

images

 

กิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2560 เช้าวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลาประมาณ 10.00 น. นายบุรชาติ สวัสดิพละ นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง พร้อมคณะผู้บริหาร ส่วนราชการ สมาชิกสภา และ ผู้นำชุมชน ร่วมทำบุญฟังธรรม ถวายภัตตาหารเพล ณ วัดอินทราวาส บ้านคำแข้ เนื่องในวันวันวิสาขบูชา โดยมีนักเรียนจากศูนย์เด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์ และศูนย์เด็กเล็กบ้านคำแข้ และ อสม.จากทุกชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมกันนี้ก็ได้ร่วมกันปล่อยปลาลงสู่หนองน้ำบ้านคำแข้ด้วย อิ่มบุญกันถ้วนหน้า

4

images

 

ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยปี60 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2560 เทศบาลตำบลโพนทองโดยการนำของนายบุรชาติ สวัสดิพละ นายกเทศมนตรี สิบตรีพีระกิต พลเยี่ยม สมาชิกสภา งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย พนักงานและลูกจ้างเทศบาลฯได้มอบสังกะสีและอุปกรณ์การซ่อมแซมบ้านแก่ผู้ประสบวาตภัยระหว่างวันที่ 4-5 พ.คที่60จำนวน 10 หลังคาเรือน เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

00001088

images

 

บวงสรวงเจ้าปู่คำแข้ 3 พ.ค.60

3

images