15300530 1190182574410573 1760179687 n

 

ตรวจสอบภายใน

การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

 การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5๘

 

การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 57

 

           

 

่