23561676 1574824183

 

ภาษีบำรุงท้องที่

โรงเรือนที่ดิน/ท้องที่/ป้าย

ข้อมูลภาษีต่างๆ  

          1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

          2. ภาษีบำรุงท้องที่

          3. ภาษีป้าย