23561676 1574824183

 

งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560

images

งบแสดงฐานะการเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2559

images

weekly19082554 8 

ข้อมูลรายรับ ประจำปี 2559

images

ข้อมูลรายจ่าย ประจำปี 2559

images