23561676 1574824183

 

งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2561

images

งบแสดงฐานะการเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560

images